3-(4-Bromophenyl)-1-butyl-5-[1-(2-chloro-6-methylphenyl)-1H-tetrazol-5-yl]imidazolidine-2,4-dione